Hviezdy

 MS  1.ročník          MS  2.ročník      MS  3.ročník

        

1. Eilem -       Rusko
2. Hucocaky - Kanada
3. Caspy -     Slovensko